top of page

Адвокатска кантора "Бергалио"

Адвокати с български в Италия

Отговорност на лекарите и медицинския персонал за т.нар. "лекарска грешка"

Въпросът за т.нар. „лекарска грешка” и професионалната, в това число и наказателната отговорност на лекарите и медицинския персонал за причинени от тях вреди на пациенти при упражняване на професионалната им дейност е намерил в Италия коренно противоположно разрешение от това в българското законодателство и съдебна практика.

 

Преди реформата "Балдуци" от 2012 г., на практика лекарите бяха обичайните заподозрени за всяка болест, усложнение на състоянието, смърт на пациент. Пациентите бяха издигнати на пиетдесетал като едва ли не физически съвършени и безсмъртни същества, което им състояние би могло да бъде нарушено единствено от лекарите, които упражнявайки професията си винаги трябваше да имат предвид, че бяха с единия крак в затвора.

Реформата "Балдуци" донесе някои важни промени особено с оглед наказателно-правната отговорност на медиците. С нововъведенията, те вече не носят наказателна отговорност за лека небрежност, в случай, че при изпълнение на задълженията си са се придържали към общоприетите правила и добрите практики, приети от научните среди. Професионалната отговорност за причинените вреди остава непокътната и в този случай.

Нововъведеният критерий следователно е дали медикът се е придържал към общоприетите в научните среди добри практики и ако да, то в такъв случай наказателна отговорност може да му се търси само в случай, че е действал грубо небрежно.

Планираните промени в тази област, които са на обсъждане в Сената, ще запазят в общи линии този принцип като внесат някои уточнения на понятията и въведат изключения от правилото.

Кантората представлява както потърпевши пациенти-жертва на неправилно лечение или отношение от страна на лекари или медицински персонал при защита на правата им спрямо отговорните лица , така и лекари, с повдигнати обвинения.

 

 

   RAFFAELE BERGAGLIO

     ITALIAN CRIMINAL DEFENSE ATTORNEY 

bottom of page